مقاله های تخصصی هوش تجاری

مقاله های تخصصی هوش تجاری

KNIME Essentials
KNIME Essentials
KNIME Essentials
2013
Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future
Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future
Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future
2015
Automated Translation between RESTful/JSON and SPARQL Messages for Accessing Semantic Data
Automated Translation between RESTful/JSON and SPARQL Messages for Accessing Semantic Data
Automated Translation between RESTful/JSON and SPARQL Messages for Accessing Semantic Data
2016
درخت تصمیم
رویکرد عملیاتی برای تشخیص نفوذ مشارکتی توسط درخت تصمیم
An operational approach to detect collaborative influence by the decision tree
1390
neural fuzzy
روش ها و سیستم های فازی
neural fuzzy systems
1394
data mining
داده کاوی : مفاهیم ، روش ها و کاربردها
Data mining: concepts, methods and applications
--
Weka Product Guide
راهنمای استفاده از محصول weka
Weka Product Guide
1389
طبقه بندی خودکار متون فارسی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﺘﻮﻥﻓﺎﺭﺳ ﻲ
Dictionary of Literature
1386